Läroplan

Läroplanen för förskolan

Vi arbetar efter Lpfö-18. Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande. Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läroplanen för förskolan

Vår verksamhet präglas av en pedagogik, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill stimulera och utmana barns utveckling och lärande genom lek och kreativitet. Barnen ska känna trygghet och tycka att det är roligt att komma till förskolan varje dag. Vi hjälper barnen att lära känna varandra bättre, ofta genom flexibla smågrupper där de blir sedda.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö-18 genom att införa olika ämnen med leken som grund. Exempelvis introducerar vi matematik, rörelse, estetiska ämnen, naturvetenskap, språk, natur och hälsa. Vi arbetar med personligt engagemang för att stärka barnens självkänsla, självförtroende och tillit. Dessutom utvecklar vi barnens sociala och empatiska förmåga.

Alla vårdnadshavare erbjuds inskolningssamtal, utvecklingssamtal samt föräldramöte varje läsår. Vi har nära dialog med alla vårdnadshavare kring barnets utveckling, trivsel och lärande. Vi använder oss av en APP som heter TYRA, där bloggar vi varje dag så att vårdnadshavarna får insyn i barnets pedagogiska vardag dagligen. Där har vi även en snabb kommunikation med vårdnadshavarna vid behov. Alla har en egen Portfolio i TYRA där vårdnadshavarna kan följa sitt barns utveckling.

Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina egna förutsättningar och förmåga.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på en demokratisk grund. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.
Förskolan ska också spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen.

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Engagerad personal! Det känns tryggt att lämna mina barn hos er.

— Johanna Östberg

Personalen uppmuntrar till nyfikenhet! Lärande om t.ex. djur kan ske genom lek.

— Daniel Sköld

En förskola i mindre format ger stor gemenskap. All personal känner alla barn.

— Förälder

Child Academy Sports

Ansök om plats

Med positivitet och trygghet skapar vi förutsättningar för lärande. Idrotter på ett roligt och kravlöst sätt.